Έως το τέλος της εβδομάδας οι αποζημιώσεις για τα απολεσθέντα ενοίκια Ιανουαρίου

 


Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 19/3 αναμένεται να πληρωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν υποβάλει αίτημα για τα απολεσθέντα ενοίκια Ιανουαρίου.

Το υπουργείο Οικονομικών θα εκταμιεύσει τις αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες που είτε δεν εισέπραξαν καθόλου τα ενοίκια του περασμένου Ιανουαρίου είτε τα εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% και είχαν υποβάλει δηλώσεις έως τις 10 Μαρτίου.

 Παράλληλα θα πληρωθούν και υπόλοιπα των αποζημιώσεων που αφορούν ποσά ενοικίων  του Δεκεμβρίου. Γύρω στις 30 Μαρτίου θα πληρωθούν οι ιδιοκτήτες που υπέβαλαν δηλώσεις ενοικίων Covid στις οποίες εντοπίστηκαν λάθη και διορθώνονται .

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ενοικίων Covid για το Φεβρουάριο. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα και θα καταβληθούν σε δυο δόσεις που θα ξεκινήσουν, η πρώτη μετά τις 15 Απριλίου και η δεύτερη μετά το Πάσχα.

Ποσό αποζημίωσης ανάλογο του 80% των απωλεσθέντων ενοικίων, θα καταβληθεί σε κάθε ιδιοκτήτη που δεν εισέπραξε καθόλου ενοίκιο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και το 50%, σε κάθε ιδιοκτήτη που εισέπραξε τα ενοίκια των μηνών αυτών μειωμένα κατά 40%, και ο οποίος δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.