Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας : "Απαγόρευση Καύσης"Ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, η "Απαγόρευση καύσης" σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 1/2021 του Περιφερειακού Δ/τη Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας.

Επισημαίνεται : 

α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1η Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου το άναμμα και η διατήρηση για οποιωνδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο. Η απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως της κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. 

β) Για το ανώτερο χρονικό διάστημα ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΥΣΗΣ θα χορηγείται 

Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της άδειας καύσης καλαμιάς - σιτοκαλαμιάς. 

γ) Στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο απο 200€ έως 5.000€ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19/2020 Π.Δ

δ) Όποιος με πρόθεση ή αμέλεια προκαλεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση διώκεται ποινικά με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα και του επιβάλλεται Διοικητικό Πρόστιμο έως 60.000€. 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1/2021 

της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας 

«Καθορισμός χρονικών ορίων για την χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές &  αγροτικές εκτάσεις και άλλες διατάξεις» 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Της υπ΄ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε από τους  Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γεωργίας - Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1459) «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και  αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», όπως τροποποιήθηκε  με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9Α/2005, των Υπουργών Εσωτερικών  Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Δημόσιας Τάξης (Β΄ 1554) και ισχύει και ιδίως του άρθρου 3, 

1.2 Του ν.4662/2020 (Α’ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και  Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής  Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,  αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», 

1.3 Της υπ’ αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως εγκρίθηκε από τον Υπουργό  Δημόσιας Τάξης την 29-02-1996 (Β’ 155) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την  εκτέλεση θερμών εργασιών», 

1.4 Της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως εγκρίθηκε από τον  Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη την 20-04-2012 (Β’ 1346) «Καθορισμός  προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων  χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών»,

1.5 Της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  23083 Φ.700.19/20-05-2020 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας  του Πολίτη (Β’2233) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με  θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί  κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας», 

2. Την ανάγκη συμμόρφωσης με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και  Πολλαπλής Συμμόρφωσης, που παρεμβαίνουν σε όλο το φάσμα της γεωργικής και  κτηνοτροφικής δραστηριότητας καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών ή ζωνών  που εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, 

3. Τις σχετικές προτάσεις των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)  αρμοδιότητας ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας και της διαβούλευσης επί προσχεδίου της  παρούσας, που διημείφθη, 

4. Τα συμπεράσματα της στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν από την επεξεργασία  των ποιοτικών στοιχείων παρελθόντων αγροτοδασικών πυρκαγιών σε σχέση με την  αιτία εκδήλωσής τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δραστηριοτήτων πολιτών στην  ύπαιθρο, στους Τομείς Ευθύνης των Οργανικών Μονάδων της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς  Ελλάδας, 

5. Την ανάγκη, επαύξησης των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας για την μείωση  ή/και την αποφυγή έναρξης αγροτοδασικών πυρκαγιών, 

6. Την ανάγκη ενίσχυσης της ενεργής συμμετοχής και ευαισθητοποίησης έκαστου πολίτη,  που βασίζεται σε τήρηση υπεύθυνης στάσης, καθώς και σε καθολική επαγρύπνηση  του κοινωνικού συνόλου για την βέλτιστη αντιπυρική θωράκιση και Πολιτική Προστασία  της Χώρας, εν γένει, 

Κ α θ ο ρ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι διατάξεις της παρούσας Πυροσβεστικής Διάταξης έχουν εφαρμογή στους Τομείς  Ευθύνης των Οργανικών Μονάδων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης  (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Στερεάς Ελλάδας. Οι περιοχές που συμπεριλαμβάνονται είναι, τα δάση και  οι δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τον συνταγματικό ορισμό που διατυπώνεται στο 

άρθρο 24 του Σ. όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται στις παρ. 1,2,3,4 και 5 του  άρθρου 3 του ν.998/1979, οι χορτολιβαδικές, βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις, που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως αυτές  καθορίζονται στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου και οι αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές  περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 3030/1954. 

2. Οι διατάξεις της παρούσας Πυροσβεστικής Διάταξης δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές  που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται από οικισμούς, που  προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών  περιοχών, στις αλυκές, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα λατομεία και ορυχεία καθώς  και στους χώρους που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής  Διάταξης (Β’ 1346) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών  και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και  οικισμών». 

3. Ειδικότερες διατάξεις, κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας εφόσον ρυθμίζουν τα  ίδια θέματα διαφορετικά. Θέματα τήρησης των υποχρεώσεων των υπεύθυνων, όπως  ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας, δεν αποκλείουν τη συνεργασία, συνδρομή ή  ειδική άδεια που τυχόν απαιτείται και πρέπει να ζητηθεί, από άλλες αρμόδιες Αρχές  (π.χ. εισαγγελικές, δασικές, πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές, λιμενικές, ΟΤΑ). 

Άρθρο 2 

Ορισμοί - Έννοιες 

Για τις ανάγκες τις παρούσας Πυροσβεστικής Διάταξης δίδονται οι κάτωθι ορισμοί – έννοιες:  1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη  κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί  συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν, μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης  και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο  φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η  άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. Σύμφωνα και με τις  αποφάσεις υπ’ αριθ. 32, 33 και 34/2013 του ΣτΕ δεν απαιτείται η ύπαρξη είτε  συγκεκριμένων ειδών άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό είτε ένας συγκεκριμένος βαθμός  συγκόμωσης και μια ελάχιστη έκταση προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί είτε ως  δάσος είτε ως δασική έκταση:

2. Η εκτίμηση της πιθανότητας έναρξης και δυνατότητας εξάπλωσης και αντιμετώπισης  πυρκαγιάς γίνεται με την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου  Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αναρτάται στο  διαδικτυακό της τόπο www.civilprotection.gr (αναδρομολόγηση από www.gscp.gr),  ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες. Σκοπός της ως άνω συστηματικής  ενημέρωσης, πέραν του συντονισμού των εμπλεκόμενων Φορέων και την κλιμάκωση  των δράσεων τους, είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης  πυρκαγιών από αμέλεια με την έγκαιρη λήψη μέτρων πυρασφαλείας. 

2.1 Ο κίνδυνος πυρκαγιάς διακρίνεται σε πέντε (5) κατηγορίες: 1 (χαμηλή), 2 (μέση), 3  (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού). 

2.2 Η κατηγορία κινδύνου για κάθε περιοχή εμφανίζεται στον παραπάνω χάρτη ανά  διοικητικό όριο έκαστου δασαρχείου, εκδίδεται καθημερινώς κατά την αντιπυρική  περίοδο (συνήθως από την 1ηΙουνίου έως την 31η Οκτωβρίου) και αφορά την  επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσής του. 

3. Στην έννοια «χρήση πυρός» περιλαμβάνονται συλλήβδην, η χρήση φλόγας, η καύση  απορριμμάτων, βιομάζας συμπεριλαμβανομένων των περιττωμάτων ζώων (κοπριά), η  απόρριψη αναμένου τσιγάρου – σπίρτου ή άλλων θερμών υλών στην ύπαιθρο και ιδίως  σε ξηρά χόρτα ή/και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα, το άναμμα και  διατήρηση φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο, η καύση χορτολίβαδων, καλαμιάς 

σιτοκαλαμιάς, καθώς και γεωργικών ή άλλων συναφών υπολειμμάτων (π.χ.  κλαδεμάτων δενδρώδους ή θαμνώδους προέλευσης, προϊόντων αποψίλωσης ζιζανίων  κ.α.), η χρήση/απόρριψη αυτο-αναφλέξιμων ουσιών, η καύση/ρίψη βεγγαλικών,  πυροτεχνημάτων και λοιπών εκρηκτικών υλικών, καθώς και η θήρα με όπλα, που έχουν  βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να προκληθεί σπινθήρας και να μεταδοθεί  φωτιά. 

4. Στην έννοια «θερμές εργασίες» περιλαμβάνονται, η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η  χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να  προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, καθώς και το καλαφάτισμα, η  στεγανοποίηση, το πελέκημα, το τρύπημα, το κάρφωμα (καθήλωση) και οποιαδήποτε  άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας, εκτός αν εκτελείται με τέτοιον τρόπο ώστε να  διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100 oC και που  έχουν σκοπό τη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή και μετατροπή χώρων,  εγκαταστάσεων και υλικών. Τα μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα, θερμότητα ή 

σπινθήρα κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου είναι κυρίως, οι συσκευές  κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, (ηλεκτροσυγκόλλησης, χαλκοκόλλησης, κασσιτεροκόλλησης κ.λπ.), τα καμινέτα (λυχνίες συγκόλλησης ή/και θέρμανσης), τα  εργαλεία/διατάξεις κρούσης και τριβής και σε ορισμένες περιπτώσεις τα συστήματα  κύλισης μεταλλικής διεπαφής ή άλλης σπινθηροβόλας επαφής. 

5. Στην έννοια «καυστά υλικά» περιλαμβάνονται όλες οι ύλες και αντικείμενα που δύναται  να αναφλεγούν και να συντελέσουν στη μετάδοση πυρκαγιάς. Σε αυτά  συμπεριλαμβάνονται, καύσιμη φυτική ύλη (όπως, ξηρά χόρτα και κλαδιά, φύλλα,  βελόνες, φρύγανα και εν γένει ξηρή βλάστηση κατακείμενη ή μη, χλωρή βλάστηση κ.α.),  δοχεία με αέρια ή υγρά καύσιμα, στερεά καύσιμα (όπως, καυσόξυλα και στερεά  μορφοποιημένα βιοκαύσιμα κ.α.), υπολείμματα ποιμνιοστασίων (κοπριές), οικοδομική  ξυλεία, ζωοτροφές, ανακυκλώσιμα υλικά (όπως, συσκευασίες, ελαστικά οχημάτων,  καλώδια κ.α.), παντός είδους απορρίμματα, καθώς και κάθε άλλη αναφλέξιμη ή  εκρήξιμη ύλη και αντικείμενο. 

6. Στην έννοια «ελεγχόμενες σημειακές καύσεις» περιλαμβάνονται κυρίως οι μικρής  έντασης και έκτασης καύσεις σε προκαθορισμένο και περιορισμένο χώρο. Για την  ακρίβεια εκπλήρωσης του όρου απαιτείται η συνεχή παρουσία του υπεύθυνου στο  χώρο καύσης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ωρών μετά το πέρας  αυτής. 

7. Στην έννοια «σαρωτική καύση» περιλαμβάνεται η επιφανειακή πυρκαγιά, που σε  ορισμένες συνθήκες συνυπάρχει με εδαφική και επικόρυφη, κατά την οποία  δημιουργείται μέτωπο φλόγας που κινείται με ταχύτητα ανάλογα με τις επικρατούσες  συνθήκες, τη βιομάζα και τοπογραφία, σαρώνοντας την υπάρχουσα βλάστηση, είτε τα  υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών (καλαμιές-σιτοκαλαμιές), κατακαίοντας στο διάβα  της το σύνολο της χλωρίδας και πανίδας και προκαλώντας συχνά ακραίες συνθήκες  κινδύνου πυρασφάλειας. 

Άρθρο 3 

Χρονικά όρια 

1. Καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο 2021 ήτοι από 01-05-2021 έως και 31-10-2021, απαγορεύεται, η χρήση πυρός. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως της  κατηγορίας που εμφαίνεται στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

1.1 Ειδικά για τον Τομέα Ευθύνης των Οργανικών Μονάδων της Διοίκησης  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Ευβοίας, ο ως άνω περιορισμός  ισχύει από 01-04-2021 μέχρι και 31-10-2021. 

1.2 Για τις ανωτέρω χρονικές περιόδους και λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, ουδεμία  άδεια καύσης θα χορηγείται από τις Οργανικές Μονάδες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς  Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας καύσης καλαμιάς-σιτοκαλαμιάς,  ατομικής ή ομαδικής. 

1.3 Εξαίρεση των ως άνω απαγορεύσεων αποτελεί το άναμμα φωτιάς εντός  οικοδομημάτων/εσωτερικών-κλειστών χώρων, μόνο για λόγους εστίασης ή  θέρμανσης και με ταυτόχρονη λήψη των προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.  9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη  και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», όπως  τροποποιήθηκε με υπ’ αριθ. 9Α/2005, όμοια και ισχύει. 

2. Για τις θερμές εργασίες στην ύπαιθρο, εντός των περιοχών του πεδίου εφαρμογής της  παρούσας και της υπ’ αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης «Λήψη μέτρων  πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών», απαγορεύεται η εκτέλεσή τους  από 01-06-2021 έως και 30-09-2021, όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 ή 5. 

2.1 Ειδικά για τον Τομέα Ευθύνης των Οργανικών Μονάδων της Διοίκησης  Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) Ευβοίας, ο ως άνω περιορισμός  ισχύει από 01-06-2021 έως και 30-09-2021, όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς  είναι 3, 4 ή 5. 

2.2 Για τα χρονικά διαστήματα και τις αντίστοιχες κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς όπου  η εκτέλεση θερμών εργασιών δεν απαγορεύεται, ο υπεύθυνος των εργασιών  υποχρεούται να εφοδιάζεται με τη σχετική άδεια και να λαμβάνει τα προληπτικά  μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της υπ΄ αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης. 

3. Για τις ασκήσεις βολών στην ύπαιθρο με όπλα ή οπλικά συστήματα, εντός ή εκτός  ειδικών πεδίων, σκοπευτηρίων κ.λπ., με ή χωρίς βληματοδόχο, στις περιοχές που  τυγχάνει εφαρμοστέα η παρούσα και με την επιφύλαξη αυστηρότερων διατάξεων,  απαγορεύεται η εκτέλεσή τους από 01-06-2021 έως και 31-10-2021, όταν η κατηγορία  κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 ή 5.

3.1 Τα ως άνω καθοριζόμενα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν ρυθμίζονται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις. 

3.2 Για τα χρονικά διαστήματα όπου η εκτέλεση ασκήσεων βολών δεν απαγορεύεται ή  όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1, 2 ή 3, ο εκάστοτε υπεύθυνος  υποχρεούται να λαμβάνει μεταξύ άλλων και τα κάτωθι προληπτικά μέτρα:  3.2.1Τήρηση των προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας του κατασκευαστή των  όπλων ή οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών, 

3.2.2Συνεννόηση με τον οικείο τοπικό Διοικητή ή Προϊστάμενο του ΠΣ καθώς και  του <Στρατιωτικού Διοικητή, για την δραστηριότητα που θα λάβει χώρα, και  3.2.3Ορισμό ενός (1) ατόμου, που θα εποπτεύει την πυρασφάλεια του χώρου και  θα παραμένει κάθε φορά τουλάχιστον για δύο (2) ώρες μετά το πέρας της  εκτέλεσης βολών προκειμένου να αποφευχθεί και η τελευταία πιθανότητα  έναυσης/πρόκλησης πυρκαγιάς. 

4. Αναφορικά με τους χώρους απορριμμάτων, την λειτουργία των ανθρακοκαμίνων,  ασβεστοκαμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων καθώς και για το  κάπνισμα των μελισσών, ισχύουν οι διατάξεις, των άρθρων 7, 8 και 9 αντίστοιχα, της  υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την  πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 όμοια. 

5. Για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ισχύουν επιπροσθέτως τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 24 του ν.998/1979. 

Άρθρο 4 

Οδηγίες – Ισχυρές Συστάσεις 

Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη φωτιά και να λαμβάνουν τα  ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην παρούσα, τα  οποία συμβάλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην  άμεση και ευχερέστερη καταστολή της. Οι επόμενες διατάξεις, μη υποχρεωτικού  χαρακτήρα, εισάγουν επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα μείωσης-αποφυγής έναρξης  πυρκαγιών και προάγουν την ευαισθητοποίηση πολιτών:

1. Στις περιοχές που τυγχάνει εφαρμοστέα η παρούσα διάταξη συστήνεται, όπου δεν  απαγορεύεται ρητώς, να αποφεύγεται καθολικά, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, η  απόρριψη καυστών υλικών. 

2. Για τα πάσης φύσεως υπολείμματα καλλιεργειών συμπεριλαμβανομένων των ξηρών  κλαδιών, δένδρων και θάμνων, αντί της καύσης αυτών κατά τη διάρκεια των χρονικών  διαστημάτων που απαγορεύεται σύμφωνα με τις παρ.1. και 1.1 του άρθρου 3 της  παρούσας, συστήνονται στους υπεύθυνους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης που προάγουν την πυρασφάλεια όπως, ενσωμάτωση  στο έδαφος, βόσκηση, παράχωση σε ικανό βάθος (τουλάχιστον 20 cm),  αποψίλωση/απολαβή καυσόξυλων, τεμαχισμό/θρυμματισμό της βιομάζας για  κομποστοποίηση ή παραγωγή στερεών μορφοποιημένων βιοκαυσίμων κ.α. Σε  περιοχές και καλλιέργειες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, (όπως η  ελαιοκαλλιέργεια κ.α.), συνιστάται να απομακρύνεται η αυτοφυής βλάστηση από τον  υπορόφειο χώρο. Σε χώρους με υπολείμματα καλλιεργειών (καλαμιά-σιτοκαλαμιά),  επιβάλλεται η δημιουργία ζωνών άροσης ικανού πλάτους, ιδίως στα όρια ιδιοκτησίας,  κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων και ευαίσθητων χώρων. 

3. Σε αντικειμενική αδυναμία εναλλακτικής διαχείρισης γεωργικών υπολειμμάτων όπως  καλαμιές-σιτοκαλαμιές, προϊόντα κλάδευσης θαμνώδους-δενδρώδους βλάστησης  αυτοφυούς ή μη και γενικά ξηρή βιομάζα, συστήνεται η συγκέντρωσή τους προς καύση  σε μικρού όγκου σωρούς, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα  προκειμένου ο υπεύθυνος να προβεί σε ελεγχόμενες σημειακές καύσεις, κατά τη  διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που αυτές δεν απαγορεύονται σύμφωνα με τις  παρ.1. και 1.1 του άρθρου 3 της παρούσας. Πριν τη διενέργεια των ανωτέρω καύσεων  θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί επιμελώς τυχόν απορρίμματα, συσκευασίες,  ελαστικά οχημάτων, καλώδια και γενικά συνθετικά υλικά και στοιχεία, τα οποία  απαγορεύεται να καούν. 

4. Περαιτέρω συστήνεται στους υπεύθυνους διαχειριστές, η εκτέλεση σειράς εργασιών  ευταξίας, καθαρισμού, αποψίλωσης (όπου είναι απαραίτητο), περισυλλογής,  απομάκρυνσης και κατάλληλης διαχείρισης των καυστών υλικών. Σε αυτές  περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η περισυλλογή απορριμμάτων και άλλων  ετερόκλητων–αχρήστων υλικών που βρίσκονται εντός του χώρου αρμοδιότητας τους  και απόρριψη αυτών σε μέσα προσωρινής αποθήκευσης (π.χ. δοχεία και κάδοι  απορριμμάτων ή κάδοι ανακύκλωσης) ή σε προκαθορισμένους κοινόχρηστους χώρους, 

απόλυτα ελεγχόμενους από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. και πυροπροστατευμένους (με  λήψη κατάλληλων μλέτρων και μέσων πυροπροστασίας), για την περαιτέρω διάθεσή  τους στο τοπικό ή περιφερειακό σύστημα ανακύκλωσης και υγειονομικής ταφής  υπολειμμάτων. 

5. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και  Πολλαπλής Συμμόρφωσης, που παρεμβαίνουν σε όλο το φάσμα της γεωργικής και  κτηνοτροφικής δραστηριότητας καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις περιοχών ή ζωνών  που εντάσσονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, συστήνεται η καθολική αποφυγή  σαρωτικών καύσεων κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που αυτές δεν  απαγορεύονται σύμφωνα με τις παρ.1. και 1.1 του άρθρου 3 της παρούσας. 

6. Για την αποφυγή καπνίσματος μελισσών (άκαπνη επιθεώρηση), συνιστάται η διενέργεια  χειρισμών σε ημέρες και ώρες με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος με άπνοια ή μικρή  ένταση ανέμου όπου τα μελισσοσμήνη καθίστανται λιγότερα επιθετικά, με ταυτόχρονη χρήση του κατάλληλου προστατευτικού ατομικού εξοπλισμού (όπως χειρόκτια, μάσκα, ολόσωμη στολή, συσκευή ψεκασμού ύδατος κ.α.). 

6.1 Ειδικότερα συνίσταται στους μελισσοκόμους που έχουν εναποθέσει το  μελισσοσμήνη τους σε αγροτικές και χορτολοβαδικές εκτάσεις, να λαμβάνουν τα  ίδια μέτρα με τα προβλεπόμενα για δάση και δασικέ εκτάσεις του άρθρου 9 της υπ’  αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την  πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 όμοια και να αποφεύγουν το  κάπνισμα των μελισσών, όταν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3, 4 ή 5. 

7. Για την αποφυγή έναυσης πυρκαγιάς από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  θερμών εργασιών (όπου δεν απαγορεύεται σύμφωνα με τις παρ.2. και 2.1 του άρθρου  3 της παρούσας), γεωργικών ή/και άλλων εργασιών όπου λαμβάνει χώρα επαφή, τριβή  ή κρούση μετάλλων, σκύρων (πετρών) ή έτερων σπινθηροβόλων υλικών και στοιχείων  (π.χ. εργασίες κλαδέματος-υλοτομίας με αλυσοπρίονο, αποψίλωσης-χορτοκοπής  πρανών οδών κ.α. χώρων) καθώς και από διατάξεις εξατμίσεων μηχανών εσωτερικής  καύσης, συστήνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

7.1 Να περιστέλλεται ή/και να αποφεύγεται η διενέργεια των παραπάνω εργασιών όταν  επικρατούν συνθήκες παρατεταμένης ξηροθερμίας, κατά τις επικίνδυνες, ημέρες και  ώρες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, η σχετική υγρασία χαμηλή, 

πνέει μετρήσιμος άνεμος και πλησίον των εργασιών υφίσταται ικανή ποσότητα  (ξηρών) καυστών υλικών. 

7.2 Η χρήση φλογοπαγίδων - σπινθηροπαγίδων στις εξατμίσεις οχημάτων (γεωργικών  ελκυστήρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου). 

7.3 Η χρήση αντικρουστικών/αντισπινθηρικών υλικών και εργαλείων. Η αποφυγή  καταστροφέων βλάστησης που δύναται να προκαλέσουν σπινθήρες ή/και  προσαρμογή σε αυτούς κατάλληλων προστατευτικών διατάξεων. 

7.4 Ο ορθός χειρισμός και διαρκής συντήρηση του εξοπλισμού, συσκευών και  μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προς αποφυγή  πρόκλησης πυρκαγιάς. 

7.5 Η ύπαρξη ικανής ποσότητας ή παροχής ύδατος. 

7.6 Η συνεχή επιτήρηση-παρακολούθηση και η συνεργασία με τρίτα άτομα για  ενδελεχή έλεγχο προς διαπίστωση πλήρους σβέσης και για χρονικό διάστημα  τουλάχιστον δύο (2) ωρών, μετά το πέρας των εργασιών αυτών. 

Άρθρο 5 

Ποινικές, διοικητικές και λοιπές κυρώσεις 

Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Ποινικού Κώδικα του ν.4619/2019 (Α’95) «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», όπως  ισχύει, 

2. Του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 1459), «Κανονισμός  ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και  αγροτικές εκτάσεις», όπως τροποποιήθηκε με υπ’ αριθ. 9Α/2005 (Β΄ 1554), όμοια και  ισχύει,  

3. Της υπ΄ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’2233) «Έγκριση της υπ’ αριθ.  19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων  για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”», καθώς και κατ’ εφαρμογή έτερων ή/και ειδικότερων διατάξεων όπως εκείνων που  διέπουν το καθεστώς κοινοτικών ενισχύσεων μέσω του Οργανισμού Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  κ.α.

10 

Άρθρο 6 

Τελικές διατάξεις-Έναρξη ισχύος 

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κάτωθι διατάξεις, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

1.1 Της υπ’ αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 155) «Λήψη μέτρων  πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών», 

1.2 Της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για  την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις»,  όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 όμοια, καθώς και  

1.3 Της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 1346) «Καθορισμός  προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων  χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών». 

2. Η παρούσα Πυροσβεστική Διάταξη ισχύει από 01-04-2021 έως και 31-03-2022. 

Λαμία 31 Μαρτίου 2021 

Ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας 

Νικόλαος Γ. Μπάλσης 

Αρχιπύραρχος 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι 

Λάρισα 31 - 03 - 2021 

Ο ασκών χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 

Παππάς Λεων. Κωνσταντίνος

11 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 07/1996 

ΠΥΡΟΣΒ.ΔΙΑΤΑΞΗ 7568 Φ. 700.1/1996 (ΦΕΚ Β' 155) : Λήψη μέτρων  πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών 

'Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/77 "Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών  Διατάξεων" (ΦΕΚ Α' 166). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  'Όργανα" (ΦΕΚ Α' 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92  (ΦΕΚ Α' 154). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : 

Καθορίζουμε τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να  λαμβάνονται κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε λειτουργούντα κτίρια και  εγκαταστάσεις καθώς και στους ημιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους με σκοπό  την πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών και ατυχημάτων, ως εξής : 

'Άρθρο 1 : 

Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

1. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή σε κτίρια, εγκαταστάσεις καθώς και σε  υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους που εκτελούνται θερμές εργασίες και που  έχουν ως σκοπό τη συντήρηση επισκευή μετασκευή και μετατροπή χώρων  εγκαταστάσεων ή υλικών. 

2. Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή σε κατοικίες, σε κτίρια ή  εγκαταστάσεις κατά το στάδιο κατασκευής τους, σε χώρους που λειτουργούν  επιχειρήσεις που οι "θερμές εργασίες" αποτελούν μέρος της παραγωγικής  διαδικασίας αυτών, καθώς και σε κτίρια ή εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν  εφαρμογή άλλες διατάξεις σχετικές με το θέμα που ρυθμίζει η παρούσα. 

3. Για την εφαρμογή της παρούσας Διάταξης με τον όρο "θερμές εργασίες"  νοούνται η ηλεκτροσυγκόληση, η κοπή, η χρήση φλόγας, ή ηλεκτρικού τόξου,  ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα φλόγα ή  σπινθήρα καθώς και το καλαφάτισμα η στεγανοποίηση το πελέκημα το τρύπημα  το κάρφωμα (καθήλωση) και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής  θερμόττηας εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η  θερμοκρασία των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 100ο C.

4. Μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα, θερμότητα ή σπινθήρα κατά την έννοια  της προηγούμενης παραγράφου είναι κυρίως: 

α. Συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων. 

β. Συσκευές χαλκοκόλλησης και κασσιτεροκόλλησης. 

γ. Λυχνίες συγκόλλησης (καμινέτο). 

'Άρθρο 2 : 

'Άδειες Εργασίας 

1. Η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο,  επιτρέπεται μόνο αν εκδοθεί ειδική για το σκοπό αυτό άδεια και ληφθούν τα  προβλεπόμενα από το επόμενο άρθρο προληπτικά μέτρα. 

2. Την υποχρέωση εφοδιασμού με ειδική άδεια θερμών εργασιών αναλαμβάνει  το άτομο που του ανατίθεται η εκτέλεση αυτών και σε περίπτωση ανάθεσης σε  ειδικό συνεργείο, ο υπεύθυνος αυτού. 

3. Η άδεια που θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας το  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και  έγγραφη, εκδίδεται δε από τον κατά νόμο υπεύθυνο πυρασφαλείας του κτιρίου  ή της εγκατάστασης που εκτελούνται οι εργασίες και σε περίπτωση κωλύματος ή  μη ύπαρξης από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εκμεταλλευτή της  επιχείρησης αντίστοιχα και προσυπογράφεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας της  επιχείρησης εφόσον υπάρχει τέτοιος. 

Αν για την διαπίστωση των συνθηκών ασφαλείας του χώρου απαιτείται η γνώμη  ειδικού, η άδεια προσυπογράφεται και απ' αυτόν. Η ισχύς της διαρκεί μέχρι και  24 ώρες και όταν απαιτείται επανεκδίδεται έχει δε ως σκοπό: 

α. Τον επακριβή καθορισμό του χώρου στον οποίο θα εκτελούνται οι εργασίες. 

β. Την εξασφάλιση των προυποθέσεων, που εγγυώνται την ασφάλεια του  χώρου. 

γ. Την επίβλεψη και τήρηση των προληπτικών μέτρων κατά την εκτέλεση των  εργασιών και δ. Την εξασφάλιση της επιτήρησης του χώρου για διάρκεια  τουλάχιστον 1 ώρας μετά τη λήξη των εργασιών. 

4. Πριν την ανάθεση εργασιών με τρόπους ή μέσα που παράγουν γυμνή φλόγα  ή υπερβολική θερμότητα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εκτέλεσής τους με  άλλο τρόπο ή μέσο που δεν δημιουργεί κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς ή τη  μεταφορά των αντικειμένων στα οποία θα γίνουν εργασίες σε ασφαλή χώρο. 

5. Η εκτέλεση των εργασιών συγκόλλησης ή οξυγονοκοπής πρέπει να  ανατίθεται σε άτομα που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις  προσόντα. Οι συγκολλητές υποχρεούνται επιπλέον να εφαρμόζουν και τα  προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 έως 10 του Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ Α' 20), μέτρα, σε  ότι αφορά την πυρασφάλεια κατά το χρόνο της εργασίας τους.

6. Μετά το πέρας των εργασιών η άδεια επιστρέφεται στον εκδότη της, ο οποίος  προβαίνει στην ακύρωσή της. 

'Άρθρο 3 : 

Προληπτικά μέτρα 

1. Σε ακτίνα 10 μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες πρέπει  να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα : 

α. Απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων κινητών αντικειμένων στερεών και  υγρών των σωρών σκόνης και των ευφλέκτων υλικών επένδυσης ή μόνωσης  ξηρών χόρτων κλπ. 

β. Κάλυψη με πυρίμαχα καλύμματα των ευφλέκτων δομικών στοιχείων,  εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων όπως επενδύσεις τοίχων και οροφών,  καλωδίων παρεμβυσμάτων περιτυλιγμάτων αρμών κλπ. 

γ. Σφράγιση όλων των ανοιγμάτων σε οροφές, τοίχους, και δάπεδα απ' όπου  διέρχονται σωληνώσεις, καλώδια, συστήματα μεταφοράς αντικειμένων καθώς  και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. 

δ. Διάθεση πυροσβεστικών μέσων και επιτήρηση των εργασιών από το  προσωπικό πυρόσβεσης. 

2. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται : 

α. 'Έλεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των συστημάτων και μέσων  πυροπροστασίας πριν την έναρξη των εργασιών. 

β. 'Έλεγχος των συσκευών κοπής και συγκόλλησης σε ότι αφορά τη σωστή  διάταξη εργασίας και χρήσης τους. 

γ. 'Έλεγχος των κλειστών χώρων για τη διαπίστωση ύπαρξης επικίνδυνης  ατμόσφαιρας και της σωστής εξαέρωσης καθώς και την απομάκρυνση  εύφλεκτων υλικών. 

δ. Εξακρίβωση ότι το άτομο που επιτηρεί την εκτέλεση των εργασιών γνωρίζει  να χρησιμοποιεί τον πυροσβεστικό εξοπλισμό που διαθέτει το κτίριο ή η  επιχείρηση και τη σήμανση συναγερμού. 

ε. Ο έλεγχος μετά την εκτέλεση των εργασιών για το εντοπισμό εστιών ή  πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πάνω / κάτω ή δίπλα  από το χώρο όπου έγιναν οι εργασίες. 

στ. Η γνώση του τηλεφώνου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η ακριβής  αναφορά προς αυτή, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς της τοποθεσίας του  συμβάντος των υλικών που καίγονται και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας. 

3. Εάν οι πραγματικές συνθήκες το επιβάλλουν η απόσταση των 10 μέτρων που 

προβλέπεται από την παρ. 1 του αυτού άρθρου μπορεί να αυξηθεί. Ομοίως η  απόσταση μπορεί να μειωθεί αν εξασφαλιστούν οι προυποθέσεις απομάκρυνσης,  της πιθανότητας εμφάνισης επικίνδυνης ατμόσφαιρας, με τη μερική ή ολική  διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας ή άλλο πρόσφορο τρόπο. 

'Άρθρο 4 : 

Επίβλεψη 

1. Ο υπεύθυνος πυρασφάλειας του κτιρίου ή της επιχείρησης ή ο νόμιμος  αναπληρωτής του υποχρεούται να επιβλέπει το χώρο που εκτελούνται οι  εργασίες και να διαπιστώνει ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από το  προηγούμενο άρθρο μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλεί την άδεια και  διακόπτει τις εργασίες μέχρι την πλήρη συμμόρφωση. 

2. Την ευθύνη για την εφαρμογή των προβλεπομένων από την παρούσα  διάταξη μέτρων έχει ο υπεύθυνος πυρασφάλειας του κτιρίου ή της επιχείρησης  ή ο εκμεταλλευτής αυτής καθώς και εκείνος που αναλαμβάνει την εκτέλεση των  εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

'Άρθρο 5 : 'Έλεγχος τήρησης των μέτρων - Κυρώσεις 

1. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των προβλεπομένων από την παρούσα Διάταξη  μέτρων ενεργείται από τα Πυροσβεστικά 'Οργανα τα οποία οι Διευθυντές των  κτιρίων ή των επιχειρήσεων ή οι καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενοι ή οι  υπεύθυνοι αυτών, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο τους. 

2. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται και διώκονται σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 09-02-1996, Ο Αρχηγός Αντιστράτηγος Νικόλαςο Αλεβιζάκης Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στις 29-02-1996

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(συνημμένο στην υπ. αριθμ. 7/1996 Πυροσβεστική  Διάταξη) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ :........................... 

ΤΜΗΜΑ :.............................. 

ΑΔΕΙΑ 

Συγκόλλησης, οξυγονοκοπής και άλλων επικινδύνων εργασιών  (ονοματεπώνυμο - ιδιότητα) 

Ο κ................................ έχει αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών  που απαιτούν χρήση γυμνών φλογών: 

Χώρος εκτέλεσης εργασιών......................................... 

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών....................................... 

Ημερομηνία : .......................................... 'Ωρα : Από ............  έως................ και Από.............. έως................. 

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών έχει ελεγχθεί από πλευράς πυρασφάλειας :  ΝΑΙ / ΟΧΙ. (Διαπίστωση αν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα από το άρθρο  3 της 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης). 

Επιτήρηση από άποψη πυρασφάλειας, από υπεύθυνο άτομο κατά τη διάρκεια  της εργασίας και μέχρι............ ώρες μετά την ολοκλήρωσή της. 

(ονοματεπώνυμα επιτηρούντων) 

1. .......................... 

Αναγγελία Πυρκαγιάς Τόπος πλησιέστερου τηλεφώνου................... Αριθμός τηλεφώνου........................... 

Τόπος πλησιέστερου αγγελτήρα πυρκαγιάς................... 

Ημερομηνία 

(Υπογραφή υπεύθυνου  Μηχανικού ασφαλείας  αν υπάρχει) 

Ημερομηνία 

(Υπογραφή  

υπεύθυνου  πυρασφαλείας) 

Ημερομηνία 

(Υπογραφή  

υπεύθυνου για την  εργασία) 

Ημερομηνία 

(Υπογραφή ειδικού  αν απαιτείται)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 09/2000 

(ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9Α/2005 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) 

Αριθμ. 9/2000 (ΦΕΚ 1459 Β΄): Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη  και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α.- Της παράγρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2612/1998 “Ανάθεση της  δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις” (Α΄ 112). 

β.Του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα”  (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2 του Ν. 2649/1997 (Α΄ 38). 

γ.Του Ν. 998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει  εκτάσεων της χώρας” όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Α΄ 289). 

δ.Του Ν.1845/1989 “Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις” (Α’ 102). ε.Του Ν.Δ. 3030/1954 “Περί αγροφυλακής” (Α΄ 244). 

στ.Του Ν. 616/1977 “Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών Διατάξεων” (Α΄ 166). 

ζ.Του Π.Δ. 575/1980 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς  περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (Α΄ 157) 

η.Της 12030 Φ.109.1/10.5.1999 K.Y.A. (B΄ 713) “Pύθμιση θεμάτων  συνεργασίας του Πυρ/κού Σώματος με τους άλλους εμπλεκόμενους Φορείς στην  πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών”. 

θ.Την υπ’ αριθμ. 353001/13.4.2000 (ΦΕΚ B΄ 566) απόφαση του  Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας. 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

3. Τις σχετικές έγγραφες προτάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

4. Την ανάγκη καθορισμού μέτρων με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση  πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 του Αρχηγού Πυροσβεστικού  Σώματος, που έχει ως εξής: 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ’ αριθμ. 9 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Εκτάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού  είναι: 

α) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται και περιγράφονται  στις παραγρ. 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 3 του Ν.998/1979. 

β) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και οι βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις,  που βρίσκονται σε πεδινά εδάφη, σε ανώμαλα εδάφη και σε λόφους, όπως  αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του Ν.998/1979 και 

γ) Οι αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ.  3030/1954. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή στις παρακάτω  περιοχές : 

α.Στις περιοχές που υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται  από οικισμούς, που προϋπήρχαν του έτους 1923 ή πρόκειται περί  οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών. 

β.Στις αλυκές 

γ.Στους αρχαιολογικούς χώρους και 

δ.Στα λατομεία και ορυχεία 

Άρθρο 2 

Γενικές απαγορεύσεις 

Στις περιοχές της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου απαγορεύεται, με  την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων άρθρων : 

1. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο. 

2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός  κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, 

αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και  δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων. 

3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή  άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις  αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές. 

4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των  δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές. 

5. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων  από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή  τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη. 

6. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από  ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά. 

7. Το κάπνισμα μελισσών. 

8. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. 9. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σπίρτων και άλλων υλών. 

Άρθρο 3 

Ειδικές ρυθμίσεις διατάξεις 

1. Οι Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών,  εκδίδουν μέχρι τέλους Μαρτίου κάθε έτους, ύστερα από έγγραφη εισήγηση των  αρμοδίων κατά τόπον Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, διατάξεις, οι οποίες  εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και ρυθμίζουν τα  χρονικά όρια για τη χρήση πυρός στις περιοχές που έχει εφαρμογή ο παρών  κανονισμός. 

2. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο άρθρο επιτρέπονται  ενέργειες και εργασίες που απαιτούν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο μόνο κάτω  από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 4 έως και  11 του παρόντος. 

Άρθρο 4 

Δραστηριότητες χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

[Αρχή Τροποποίησης]«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθμ.  568/125347/20.1.2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Κώδικες Ορθής  Γεωργικής Πρακτικής» (Β΄ 142) όπως ισχύει κάθε φορά, επιτρέπεται από 1ης  Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επομένου έτους, το άναμμα φωτιάς στην  ύπαιθρο χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την  εκτέλεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης, για τις οποίες 

δεν προκύπτουν για το παραπάνω χρονικό διάστημα διαφορετικά μέτρα από την  παρούσα ή άλλη διάταξη, εφόσον ληφθούν από τον ενεργούντα την καύση όλα  τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης  πυρκαγιάς».– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  9A/2005/05 (ΦΕΚ 1554 Β/10-11-2005) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ [Τέλος  Τροποποίησης] 

2. Επιτρέπεται από 1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου του επομένου έτους, το  άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για λόγους εστίασης ή κατασκήνωσης στην  ύπαιθρο εντός δασών και δασικών εκτάσεων, εφόσον λαμβάνονται τα παρακάτω  μέτρα: 

α.Γίνεται πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα 2 τουλάχιστον  μέτρων από την εστία. 

β.Τηρείται η ελάχιστη απόσταση της εστίας από παρακείμενη δενδρώδη ή  θαμνώδη βλάστηση που είναι τουλάχιστον 10 μέτρα και εξασφαλίζεται με  τοποθέτηση περιμετρικά της εστίας της φωτιάς κατάλληλου μεγέθους λίθων. 

γ.Υπάρχει ικανή ποσότητα νερού για την αντιμετώπιση της φωτιάς, σε  περίπτωση που αυτή ξεφύγει από τον έλεγχο. 

δ.Σε περίπτωση απομάκρυνσης των ατόμων που άναψαν φωτιά, υποχρεούνται  στην πλήρη κατάσβεσή της ή στο σκέπασμά της με ποσότητα χώματος. 

3. Επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι και 31  Οκτωβρίου κάθε έτους, το άναμμα φωτιάς για λόγους εστίασης μόνον εντός  οργανωμένων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ και εφόσον  λαμβάνονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου. 

4. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του  παρόντος κανονισμού επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς καθ’ όλη τη διάρκεια του  έτους στα οικοδομήματα και τους χώρους που περιγράφονται σε αυτό, εφόσον  λαμβάνονται από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές τα παρακάτω μέτρα: 

α.Τοποθετείται στους καπνοδόχους κατάλληλη συσκευή για την πρόληψη της  εκτίναξης σπινθήρων. 

β.Καθαρίζονται οι καπνοδόχοι από την αιθάλη. 

γ.Σβήνεται η φωτιά μετά το τέλος της χρήσης. 

δ.Υπάρχει παροχή ή ικανή ποσότητα νερού ή άλλων φορητών μέσων για την  αποτελεσματική καταστολή της, εάν αυτό απαιτηθεί. 

ε.Καθαρίζεται ο χώρος από την παρεδάφια βλάστηση, σε ικανή απόσταση από  την εστία της φωτιάς. 

Άρθρο 5

Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων 

[Αρχή Τροποποίησης]«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αριθμ.  568/125347/20.1.12004 κοινής υπουργικής απόφασης «Κώδικες Ορθής  Γεωργικής Πρακτικής» (B΄ 142), για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε  έτους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την  αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καύση αγροτικών εκτάσεων, υπό την  επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12η μεσημβρινή,  όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή  καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα  μέτρα: 

α. Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10  μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300  μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη  τουλάχιστον τριών (3) μέτρων. 

β. Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να  εξασφαλίζεται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα  από δάση ή δασικές εκτάσεις. 

γ. Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της  δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση  περιοχή και 50 μέτρα από δεντροστοιχία. 

δ. Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν  επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων γεωργικών  ελκυστήρων πτυοσκαπάνων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε  περιπτώσεις ομαδικών καύσεων. 

ε. Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται  στο π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς  περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157), ο Διοικητής  της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον  των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην οποία  αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης». – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5  ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9A/2005/05 (ΦΕΚ 1554 Β/10-11-2005) ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ[Τέλος Τροποποίησης] 

2. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30  Απριλίου του επόμενου έτους, στις επικίνδυνες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται  με το Π.Δ. 575/81, η καύση αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασικών  εκτάσεων ή σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από αυτές και 50 μέτρα από  δενδροστοιχίες, χωρίς άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μόνον όταν  λαμβάνονται όλα τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου, ενώ για τις λοιπές  περιοχές της χώρας, μόνον όταν λαμβάνονται τα μέτρα της περίπτωσης (δ) της  προηγούμενης παραγράφου. 

Άρθρο 6

Τοποθέτηση φύλαξη ευφλέκτων και άχρηστων ειδών 

1. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη εύφλεκτων υλών ή άχρηστων ειδών στην  ύπαιθρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο η  απόσταση του οποίου είναι 300 μέτρα από τις παρυφές δασών ή δασικών  εκτάσεων και 50 μέτρα από δενδροστοιχίες με δενδρώδη και θαμνώδη  βλάστηση. 

2. Σε περίπτωση που δε μπορεί να ανεβρεθεί χώρος εκτός δάσους, όπως αυτός  ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατ’ εξαίρεση μπορούν να  αποθηκευθούν εύφλεκτα υλικά σε αποθηκευτικούς χώρους, που βρίσκονται  εντός δασών και δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών, κατόπιν αδείας του  οικείου Δασάρχη και μόνον εφόσον τηρούνται τα μέτρα που έχουν υποδειχθεί  από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκδιδομένου στην περίπτωση αυτή  σχετικού πιστοποιητικού πυρασφαλείας. 

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 7 

Χώροι απορριμμάτων 

1. Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων τόσο  εντός των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) όσο και στους  υφιστάμενους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων που γειτνιάζουν  με εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή βρίσκονται  σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ’ αυτές. 

2. Για την αντιπυρική προστασία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής  Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) λαμβάνονται απαραίτητα τα ακόλουθα μέτρα: 

α. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους  8 μέτρων, εφόσον από τη μορφολογία του εδάφους απαιτείται. 

β. Αποθήκες εδαφικού υλικού για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς στα  απορρίμματα. 

γ. Δεξαμενή πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας. 

δ. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του  καπνίσματος. 

ε. Τοποθέτηση σε εύκολα προσβάσιμα σημεία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής  των απορριμμάτων φορητών πυροσβεστήρων. 

στ. Σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με δυναμικότητα άνω των  πεντακοσίων (500) τόνων ημερησίως να παρευρίσκεται βυτιοφόρο όχημα, κατά  την αντιπυρική περίοδο. 

ζ. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης  και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

η. Συγκρότηση ομάδας πυρασφαλείας κατάλληλα εκπαιδευμένης. θ. Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο. 

ι. Στους χώρους γραφείων των Χώρων Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) η ανάρτηση σε εμφανή σημεία των τηλεφώνων  των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α., Δασαρχείο). 

3. Για τους ΧΥΤΑ που γειτνιάζουν με εκτάσεις, που εμπίπτουν στις διατάξεις της  Δασικής Νομοθεσίας και σε απόσταση λιγότερη από 300 μέτρα υποδεικνύεται  από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία η λήψη πρόσθετων  μέτρων, εάν αυτό απαιτείται. 

4. Στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, που υφίστανται  κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, ενεργείται κάθε χρόνο πριν από  την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή ανά νομό,  που συγκροτείται για κάθε Περιφέρεια τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση  του αρμόδιου κατά τόπο Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από έναν  Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν  υπάλληλο των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, με την ιδιότητα του  Δασολόγου ή Δασοπόνου. Η αυτοψία πραγματοποιείται για τη διαπίστωση των  υπαρχόντων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και την πρόταση των  ελλειπόντων. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην  αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Δ/νση Πολιτικής  Προστασίας της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια με έγγραφό της αποστέλλει την  έκθεση για υλοποίηση στην αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και η  Πυροσβεστική Υπηρεσία αποστέλλει την έκθεση στην αρμόδια Εισαγγελία. Τα  προτεινόμενα από την Επιτροπή μέτρα πυρασφαλείας είναι απαραιτήτως τα  εξής: 

α. Άνοιγμα λάκκου βάθους 2 μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων,  εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους. 

β. Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον  ολόκληρου του χώρου απόρριψης. 

γ. Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων  περιμετρικά της περίφραξης. 

δ. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής ποσότητας ή παροχής  νερού. 

Ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου οι Δήμοι και Κοινότητες  υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης  σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 1892/1990. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ημερών της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη  επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού) για τη  συγκεκριμένη περιοχή, επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος με  μέριμνα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. 

5. Στο συνημμένο Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

παρέχεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ με τίτλο «EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.». – ΑΝΤΙΚ.  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9A/2005/05 (ΦΕΚ 1554 Β/10-11-2005)  ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ[Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 8 

Μέτρα για τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων ασβεστοκαμίνων και λοιπών  εργαστηριακών συγκροτημάτων 

1. Όπου από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφαλείας για τη λειτουργία παντός  είδους εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός εκτάσεων που εμπίπτουν στις  διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ή πλησίον αυτών, προβλέπεται η λήψη  ειδικών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας, αυτά  εφαρμόζονται και επιπροσθέτως λαμβάνονται και τα κατά περίπτωση μέτρα που  προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ανθρακοκαμίνων,  ασβεστοκαμίνων, λοιπών εργαστηριακών ή τεχνικών συγκροτημάτων που  λειτουργούν εντός εκτάσεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις της Δασικής  Νομοθεσίας, ύστερα από άδεια του οικείου Δασάρχη, που αναφέρει ρητά το  χρόνο λειτουργίας, και την ακριβή θέση της εγκατάστασης, εφόσον  διαπιστώνεται αδυναμία εξεύρεσης έκτασης που να μην εμπίπτει στις διατάξεις  της Δασικής Νομοθεσίας. Για τη λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητη  η έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την οικεία Πυροσβεστική  Υπηρεσία, το οποίο χορηγείται εφόσον τηρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω όροι  και προϋποθέσεις που υποδεικνύονται και ελέγχονται με αυτοψία εντεταλμένων  οργάνων της: 

α. Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης σε πλάτος 25  μέτρων. 

Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο π.δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως  ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως  επικινδύνων» (ΦΕΚ Α΄ 157) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η απομάκρυνση της  βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης να είναι σε πλάτος 15 μέτρων. 

β. Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή της διασποράς  σπινθήρων στις καπνοδόχους ή σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων των  εγκαταστάσεων. 

γ. Τοποθέτηση των κατάλληλων κατά περίπτωση φορητών πυροσβεστικών  μέσων και εργαλείων που υποδεικνύονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για  την αντιμετώπιση πυρκαγιάς. 

Από την ημερομηνία κτήσης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας αρχίζει  αυτοδικαίως η έναρξη ισχύος της άδειας λειτουργίας. 

3. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της  προηγούμενης παραγράφου, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες,  ανακαλείται από την εκδούσα Πυροσβεστική Υπηρεσία το πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας και παράλληλα κοινοποιείται η ανάκληση του πιστοποιητικού  πυροπροστασίας στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Από την ημερομηνία  κοινοποίησης της ανάκλησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας θεωρείται  αυτοδικαίως η ανάκληση της άδειας λειτουργίας.». – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ  ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9A/2005/05 (ΦΕΚ 1554 Β/10-11-2005) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ[Τέλος Τροποποίησης] 

Άρθρο 9 

Κάπνισμα μελισσών 

1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε  απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται  μόνον εφόσον : 

α.Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και  σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες. 

β.Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα  και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων. 

γ.Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200  λίτρα νερού). 

δ.Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η  διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο  επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο  δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση). 

2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός  αντιπυρικής περιόδου, μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές  συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγουμένης παραγράφου  και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της  ενέργειας του καπνίσματος. 

Αρθρο 10 

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων 

Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της  αρμόδιας Δασικής Αρχής. Για την έκδοση της παραπάνω αδείας, απαραίτητη  είναι η προηγούμενη έγκριση-θεώρηση από την αρμόδια Πυροσβεστική  Υπηρεσία σχετικής μελέτης για τα αναγκαία μέτρα, μέσα και υλικά  πυρασφαλείας που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και περιλαμβάνει  οπωσδήποτε τα εξής: 

α.Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης. 

β.Την τεχνική της ελεγχόμενης καύσης.

γ.Το χρόνο ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση. 

δ.Τα προληπτικά μέτρα και μέσα πυρασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν για  την αντιμετώπιση του κινδύνου εξάπλωσης της φωτιάς. 

Άρθρο 11 

Όργανα ελέγχου 

1. Ο έλεγχος των προβλεπόμενων από τον παρόντα κανονισμό μέτρων  πυροπροστασίας, ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να  διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή οι καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή  υπεύθυνοι για τη διαχείριση των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων  στις οποίες ισχύει αυτός. 

2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε χωματερές και χώρους απόθεσης  απορριμμάτων, λαμβάνονται υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7  παράγρ. 2 του παρόντος κανονισμού μέτρα πυρασφάλειας που υποδεικνύονται  από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο έλεγχος εφαρμογής των μέτρων  ενεργείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και από την  Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της παρούσης. 

[Αρχή Τροποποίησης]«Άρθρο 12 

Ποινικές Κυρώσεις – Πειθαρχικές κυρώσεις 

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι  παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 184 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) «Δημοτικός και  Κοινοτικός Κώδικας» όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή για τους παραβάτες της  παρούσας, που είναι αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄  βαθμού.».– ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9A/2005/05 (ΦΕΚ  1554 Β/10-11-2005) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ[Τέλος Τροποποίησης] 

Άρθρο 13 

Μεταβατικές Καταργούμενες διατάξεις 

1. Σε υποθέσεις, που αφορούν τα αντικείμενα του παρόντος Κανονισμού και για  τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη πριν από την έναρξή του εφαρμόζονται οι  διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δίωξη. 

2. Κανονισμοί και διατάξεις που έχουν εκδοθεί από άλλες Αρχές πριν τη 

δημοσίευση του παρόντος κανονισμού και ρυθμίζουν τα θέματα του παρόντος,  καταργούνται. 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2000

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 04/2012 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) 

«Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών» 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 14 παρ.  

1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258). 

β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας β΄ αριθμός 26 του  

«Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006), όπως  

προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/ 2010  

(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την  

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε  

με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). 

δ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/1992  

(Α΄ 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Ε σωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος». 

ε. Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 213). 

στ. Της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/39/2012 (Β΄ 762) Απόφασης  

Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο  Οικονόμου». 

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των  

υποχρεώσεων καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 10 0 μέτρων από τα όριά τους. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας  

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθορίζουμε:

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής - υποχρεώσεις 

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτω ν χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε  απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση α υτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν  άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών  

ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς  

αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας  

επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά  

περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων  

και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. 

2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του  

παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η  

απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών  

από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Άρθρο 2 

Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ.  1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010  (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησ ης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Οι  

ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυροσβεστική Αρχή. 

2. Oι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας  

διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις  

του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 

Άρθρο 3 

Λοιπές υποχρεώσεις αρμόδιων Αρχών 

Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί  

μη συμμόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ.  

1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους  

Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των  

περιπτώσεων που εμπίπτουν στo άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας. Άρθρο 4

Καταργούμενες Διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αριθμ.  4/1987 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 724). 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή  

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 

Ο Αρχηγός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια