Σίμος Κεδίκογλου: «Ανάσα ζωής στα Λατομεία της Καρύστου»


Παράταση στη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών δίνεται με σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο Σίμος Κεδίκογλου,  την οποία συνυπογράφει και ο βουλευτής Ν. Μεσσηνίας
κ. Μίλτος Χρυσομάλλης.

Όπως επισημαίνεται η  ανάγκη της σχετικής παράτασης του χρόνου συμμόρφωσης προέκυψε δεδομένης της απρόβλεπτης και σφοδρής διατάραξης της οικονομίας για δύο συνεχόμενα έτη, που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και της δυσχερούς λειτουργίας όλων των παραγωγικών τομέων και διοικητικών υπηρεσιών. 
Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών πλακών στον ενδιάμεσο χρόνο και μέχρι την έγκριση των προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία, τη νομοθεσία των λατομείων και την περιβαλλοντική νομοθεσία, μελετών και λοιπών δικαιολογητικών.

Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».