Υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» για τη Νότια Εύβοια και την ΣκύροΗ πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» με προτεραιότητα 4
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο :    «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’), 
όπως παρουσιάζει ο κ. Κούκουζας Ευάγγελος, Πρόεδρος  της ΕΔΠ CLLD/LEADER,  K/Ξ Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε & Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ , σε μια περιληπτική αναφορά :


Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020) για το CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου, ο Ενδιάμεσος Φορέας / ΟΤΔ Κοινοπραξία των εταιριών «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. & Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε. ΟΤΑ», κατόπιν της υπ. αριθμ. 29/02-08-2021 Απόφασης της ΕΔΠ CLLD/LEADER Νοτίου Ευβοίας & Σκύρου, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η περιοχή παρέμβασης για τις δράσεις της πρόσκλησης αποτελείται από τις επιλέξιμες Τ.Κ των δήμων Καρύστου, Κύμης Αλιβερίου και Σκύρου σύμφωνα με την πρόσκληση.


Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.725.440,00€.

Οι ενισχυόμενοι ΚΑΔ αποτυπώνονται στα σχετικά παραρτήματα ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ ΚΕ & ΜΗ ΚΕ τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πρόσκλησης.

Οι δράσεις τις οποίες περιλαμβάνει η πρόσκλησης είναι οι κάτωθι:

Α) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. (Καν. (ΕΕ) 508/2014 )

Β) Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr).


Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ: 4/8/2021, ώρα: 13:00


Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ : 27/10/2021, ώρα: 15:00

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΕΦ https://www.leader-notia-evia-skyros.gr/.

Επίσης η επικοινωνία με τους δικαιούχους δύναται να πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες:

Στα γραφεία του ΕΦ/ΟΤΔ (Έδρα : Λ.Χαϊνα 93 , Υποκ/μα: Δημαρχείο Κριεζών ) ώρες 09:00 – 16:00,
στα τηλέφωνα 2223051002 & 2221026626 
(κος Μαρούλης Σπύρος , κος Μουρτίκας Δημήτρης , κος Γεωργικόπουλος Νίκος),

στο e-mail: leaderneviaskiros@gmail.com

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την ΟΤΔ/ΕΦ.