Το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων «ΑΛΙΕΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» παρουσίασε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη στο Αλιβέρι

Σχετικά με την πρόσκληση για συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«ΑΛΙΕΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», το οποίο αφορά τους
Δήμους Κύμης Αλιβερίου, Καρύστου και Σκύρου πραγματοποιήθηκε
ενημερωτική ημερίδα στο Αλιβέρι το απόγευμα της Δευτέρας
13 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ νωρίς το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, παρόμοια ενημέρωση
έγινε και στην Κύμη.
Την ενημέρωση παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Σαμαράς,
ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαστροκώστας Νικόλαος και πολλοί ακόμη
ενδιαφερόμενοι κυρίως από τον χώρο του τουριστικών επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα έχει προτεραιότητα 4
«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο :
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΣΚΥΡΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν.
508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’).
Το πρόγραμμα παρουσίασε ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Εύβοιας
κ. Κούκουζας Ευάγγελος με τους συνεργάτες του, τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής
κ. Μαργαρίτη Νικόλαο, τον κ. Γεωργικόπουλο Νικόλαο Μηχανικό,
τον κ. Δημήτρη Μουρτίκα Γεωπόνο και τον κ. Μαρουλή Σπύρο Οικονομολόγο και
συντονιστή του προγράμματος.
Κατά την ημερίδα αναπτύχθηκαν αναλυτικά τα θέματα :
Δράσεις :
-- Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη
Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα. (Καν. (ΕΕ) 508/2014 )
1. Υγεία και ασφάλεια των αλιέων με επενδύσεις πάνω στο σκάφος
2. Ενεργειακή αναβάθμιση του σκάφους με επενδύσεις πάνω στο σκάφος
3. Λιανικό εμπόριο ιχθυηρών από αλιείς
4. Αλιευτικός τουρισμός ως συμπληρωματική δραστηριότητα των αλιέων
5. Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας - αλιείας
ΚΑΔ Παράρτημα : Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας μη ΚΕ»
Δημόσια δαπάνη : 300.000,00€
Ελάχιστος / μέγιστος προϋπολογισμός κάθε αίτησης : 2.000,00€ - 600.000,00€
Υπάρχει η δυνατότητα αίτησης για άνω της μία πράξης ανά ΑΦΜΑ αρκεί ο συνολικός
προϋπολογισμός να μην υπερβαίνει τα 600.000,00€
Ποσοστά ενίσχυσης:
Εύβοια 50%
Σκύρος 70%
Παράκτια αλιεία 80%
- Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών –
Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de
minimis).
Αφορά επενδύσεις από μη αλιείς (μπορούν και οι αλιείς να καταθέσουν αίτηση
χρηματοδότησης αλλά όχι με την ιδιότητα του αλιέα) για την πλειοψηφία των
δραστηριοτήτων βάσει του παραρτήματος «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΕ» .
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : 1.425.440,00€
Ελάχιστος / μέγιστος προϋπολογισμός κάθε αίτησης : 20.000,00€ - 600.000,00€
Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης μόνο μιας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ
Δικαιούχοι:
- αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που
ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με
επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ
-μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα
Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης.
Ποσοστά ενίσχυσης:
Εύβοια έως 50%
Σκύρος έως 70%
Ο προϋπολογισμός ανά αίτηση δύναται να είναι έως 600.000,00€ όμως θα
μειωθεί αναλογικά το ποσοστό ενίσχυσης λόγω του ορίου δημόσιας
δαπάνης 200.000,00€.
Το όριο των 200.000,00€ εξετάζεται ως ενιαία επιχείρηση.
Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης».
Στον όρο «ενιαία
Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,
όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ
τους:
1. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
2. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία
των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης
επιχείρησης
3. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει
ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας
4. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει
μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή
εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται
στα στοιχεία α) έως δ) του παραπάνω εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες
επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
Δήμος Κύμης Αλιβερίου
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρύστου
Βάσει επιλέξιμων ΤΚ όπως αναγράφονται στην πρόσκληση.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ανά είδος πράξης σύμφωνα με το παράρτημα «Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες»
Επιλεξιμότητα δαπανών
1. για τις επενδύσεις μέτρων επιχειρηματικότητας του Καν. 508/2014
ορίζεται η 23η/3/2018 (ΥΑ 3131/17.12.2019).
Εξαίρεση αποτελούν οι πράξεις που αφορούν αλιευτικό τουρισμό όπου ως
ημερομηνία έναρξης της εκλεξιμότητας των δαπανών
ορίζεται η 11-12-2018 (1627/06.08.2021
(ΦΕΚ Β’ 3651 , 2021).
2. Για τις πράξεις που εμπίπτουν στον Καν. 1407/2013 ως έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων,
ήτοι η 21η.12.2016 (έκδοση σχετικού ΦΕΚ).
3. Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του
συνολικού υλοποιημένου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι
(νέες) δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τηναπόφαση ένταξης της
πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες
αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες.
Σε κάθε περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται
το ποσοστό αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών. Επισημαίνεται
ότι οι αναδρομικές δαπάνες, πρωτίστως καλύπτουν την ιδιωτική συμμετοχή.
Για τις δράσεις που αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό ισχύει ότι προβλέπεται από την ΥΑ 1627/02-08-2021 στο άρθρο 17.
4. Ο χρόνος υλοποίησης, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2023.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr).

- Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ: 4/8/2021, ώρα: 13:00
- Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ : 27/10/2021, ώρα: 15:00

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την
υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη
καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ,
καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή
(USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο
ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν
(συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).
Στην περίπτωση κατάθεσης των σχεδίων πρέπει να παραδίδονται έντυπα και
ηλεκτρονικά σε μη επεξεργάσιμη μορφή (.pdf) και σε επεξεργάσιμη μορφή
ηλεκτρονικά (.dwg)
Οι υπό σύσταση εταιρείες:
- Υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης κάνοντας χρήση του προσωπικού
ΑΦΜ του προβλεπόμενου από το Σχέδιο του Καταστατικού Νόμιμου
Εκπροσώπου.
- Υποχρεούνται να αποκτήσουν ΑΦΜ ως εταιρεία και να προσκομίσουν στον
ΕΦ την έναρξη δραστηριότητας άμεσα μετά την δημοσιοποίηση του Πίνακα
Αποτελεσμάτων (ή του Πίνακα Κατάταξης σε περίπτωση έγκρισης της
αίτησης μέσω της διαδικασίας ένστασης), και σε κάθε περίπτωση πριν την
έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης της μεμονωμένης Πράξης.
Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης στήριξης
Όπως αναλύονται στο παράρτημα «Οδηγός πρόσκλησης» για την
τεκμηρίωση των κριτηρίων.
***Προσοχή στις ημερομηνίες των δικαιολογητικών
***Υπεύθυνες δηλώσεις με γνήσιο ή μέσω gov.gr
-Αξιολόγηση
-Συγκριτική
-Υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων όπως
ζητούνται από την ΟτΔ
-Λογαριασμός πράξης
-Δήλωση λογαριασμού πράξης κατά την αίτηση στήριξης μέσω του οποίου και
μόνο θα αποδεικνύεται η ιδιωτική συμμετοχή.

Ιδιωτική συμμετοχή
- Αποδεικτικό τραπέζης με ημερομηνία εντός τελευταίου δεκαημέρου προ αίτησης
στήριξης
- Τραπεζικός δανεισμός (έγκριση ή κατ ελάχιστον προέγκριση)
-Υπεύθυνη δήλωση (βαθμολογείται με 0)
Ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ενημέρωσής του για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης
(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), να αποστείλει στον ΕΦ
(εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης):
i. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα ή/και
ii. τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό
ύψους:
- τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της
Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο
προϋπολογισμό Πράξης έως και 100.000 ευρώ
- τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της
Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο
προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 100.000 ευρώ.
Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές
δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται:
- οι πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά (Νήσος
Σκύρος) ή που αφορούν σε παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τραπεζικός λογαριασμός ή το δάνειο που θα κατατεθεί,
πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 30% του συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης στην περίπτωση των
απομακρυσμένων νησιών και τουλάχιστον του 20% του συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού στην περίπτωση πράξεων μικρής παράκτιας
αλιείας.
Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι
αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
- οι πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό
δικαιούχο ή καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό επίπεδο και παρέχουν
δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης.
Σχετικά με την υποχρέωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ , πρέπει να προβλέπεται η
πρόσβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις , στην παροχή υπηρεσίας κ.α.

Κατηγορίες δαπανών για Κρατικές ενισχύσεις
- Κτιριακά , βάσει τιμών μονάδος του πίνακα ανωτάτων τιμών
- Εξοπλισμός
- Μεταφορικά μέσα άρρηκτα συνδεδεμένα με την επένδυση
- Περιβάλλον χώρος (10% προϋπολογισμού)
- Μελέτες συμβούλου (1.500,00 για την αίτηση και 3.500,00 για παρακολούθηση)
- Τεχνικά έξοδα μηχανικών , μελετών , αδειών
- Βλέπε Παράρτημα επιλέξιμων δαπανών

Ιδιοκτησιακά
Όταν ζητείται επιδότηση για κτιριακές εργασίες σε μισθωμένο ακίνητο, πρέπει η
μίσθωση να καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Σε
περίπτωση βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων (που σε κάθε περίπτωση αποτελούν
λιγότερο από το 10% του αιτούμενου κόστους) που ζητείται επιδότηση, η μίσθωση
να είναι τουλάχιστον εννέα (9) χρόνια.
Οι ανωτέρω χρονικοί περίοδοι, υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσιοποίησης
της πρόσκλησης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών
εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να είναι πριν
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Το ακίνητο στο οποίο θα γίνει η επένδυση πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών και
διεκδικήσεων κατά την υποβολή του φακέλου έγκρισης επιδότησης της επένδυσης
εκτός της περίπτωσης που το βάρος έχει προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την
ίδια φύση επένδυσης ή θα προκύψει από επιχειρηματικό δάνειο για την υλοποίηση
της πρότασης ή από δάνειο για την αντιμετώπιση φυσικής καταστροφής, από την
οποία επλήγη η επιχείρηση.
Σε περιπτώσεις άυλων ενεργειών ή προμήθειας εξοπλισμού που δεν απαιτεί τη μόνιμη
εγκατάστασή του ή σε περιπτώσεις ήπιων ενεργειών που δεν συνδέονται μόνιμα και
σταθερά με το ακίνητο, δεν απαιτείται ο έλεγχος ύπαρξης βαρών και διεκδικήσεων.