Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Νικόλαος Μαστροκώστας


 Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκε από τον Δήμαρχο Δήμου Κύμης Αλιβερίου κου. Αθανάσιου Μπουραντά,   Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαστροκώστας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων. 

2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014, ΦΕΚ 955 τ. Β/2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με τον πληθυσμό των Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας . 

3. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 809 Α.Π. 85741/19.11.2021, Ορισμός Αντιδημάρχων. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιμισθία. 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κύμης –Αλιβερίου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του του Ν. 3852/ 2010, δικαιούται να ορίσει έως έξι (6) έμμισθους Αντιδημάρχους και έως δύο (2) άμισθους. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :

Α. Ορίζει άμισθο αντιδήμαρχο, από 10/01/2022 τον Δηµοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μαστροκώστα Νικόλαο με τις εξής αρμοδιότητες: 

Β. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Ανατίθεται η αρμοδιότητα της ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τον οποίο θα αναπληρώνει σε όλες τις άλλες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

 Είναι υπεύθυνος θεμάτων Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Υπεύθυνος για τον Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας στα όρια του Δήμου (Αγροτική Ανάπτυξη, Αλιευτική Πολιτική κλπ.)

 Τον Αντιδήμαρχο κ. Μαστροκώστα Νικόλαο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μπαράκος Νικόλαος. 

 Η παρούσα θα αναρτηθεί, στο διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και σε µία ημερήσια εφημερίδα του Νοµού. 

 Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Μπουραντάς