Αιτήσεις για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Επιβατηγών Δ.Χ μέχρι τέλος Μαρτίου στην Π.Ε ΕύβοιαςΗ Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ (Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης) πενταθέσιου σε άλλο τύπο Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ εννέα θέσεων ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ ότι, η καταληκτική προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας, είναι η Πέμπτη 31/03/2022 και ώρα 14:30.

Επισημαίνουμε ότι, η αίτηση απαιτείται να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου (φυσικά πρόσωπα)

• Φορολογική ενημερότητα

• Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης

• Επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί

• Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)

• Σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)

Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, αντί δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου απαιτείται:

 ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

 ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.

 Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ του Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων.

Επιπρόσθετα, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την αίτησή του πρέπει :

• να προσδιορίζει την έδρα (ή τις έδρες) της Π.Ε. Εύβοιας για την οποία ζητά άδεια.

• να δηλώνει το είδος άδειας (ή αδειών) στο οποίο επιθυμεί να μετατραπεί η υφιστάμενη άδεια.

• να δηλώνει τον αριθμό των αδειών ανά έδρα/διοικητική μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι, οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

O μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ανά έδρα και το είδος των αδειών αυτών, θα καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (αρ.85 παρ.1 Ν 4070/12), η οποία θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν ανάρτησης της κατάστασης με τα στοιχεία των αιτήσεων-αιτούντων στο https://pste.gov.gr/ και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πεδίο Ενημέρωση - Ανακοινώσεις ( https://pste.gov.gr/deltia-tipou-2 ) ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2221353610 και 2221353623.