Μέχρι 19 Μαΐου η κατάθεση δικαιολογητικών για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - 78 θέσεις στην Κύμη

 


Μέχρι τις 19 του Μάη μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Φέτος θα εισαχθούν 1.681 άτομα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων εκ των οποίων οι 926 θα είναι Πλοίαρχοι και οι 755 Μηχανικοί, αριθμός που καθορίστηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.

Οι νέοι που θέλουν να εισαχθούν στις ΑΕΝ θα πρέπει να τις δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο και έπειτα με το αποδεικτικό της αίτησης να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η κατανομή των θέσεων πανελλαδικά
Πλοίαρχοι
Σύμφωνα με το σχετικό πινάκιο κατανομής θέσεων οι πλοίαρχοι που θα εισαχθούν το έτος 2022-2023 είναι:
Στη σχόλη Ασπροπύργου 146
στην Ήπειρο 224
στα Ιόνια Νησιά 69
στην Κάλυμνο 38
στην Κρήτη 83
στην Κύμη 78
στη Μακεδονία 191
στις Οινούσσες 36
στη Σύρο 33 και
στην Ύδρα 28
Μηχανικοί
Αντίστοιχα οι μηχανικοί που θα εισαχθούν το έτος 2022-2023 είναι:
στη σχολή Ασπροπύργου 192
στην Κρήτη 153
στη Μακεδονία 297 και
στη Χίο 113
Η επιλογή των υποψηφίων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Η επιλογή και ο καθορισμός σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων της Γενικής Κατηγορίας και των Ειδικών Κατηγοριών κατά ειδικότητα θα γίνει από το υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων το οποίο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα διαβιβάσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων αλλά και τους σχετικούς πίνακες των επιλαχόντων κατά ειδικότητα στο υπουργείο Ναυτιλίας και στο αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.
Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όλων των κατηγοριών είναι οι υποψήφιοι να έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των ΑΕΝ Κατανομή θέσεων.
Οι τυχόν κενές θέσεις που θα προκύψουν από τους υποψηφίους της Γενικής Κατηγορίας μεταφέρονται στους υποψηφίους γενικής επιλογής ενώ σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων υποψηφίων προ ερχόμενων από τα Γενικά Λύκεια κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας συμπλήρωσης αυτών από υποψηφίους από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης κατηγορίας προερχομένων από Γενικά Λύκεια ΓΕΛ αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους από τους πίνακες επιλαχόντων αντίστοιχης κατηγορίας προερχομένων από Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ και αντιστρόφως.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων υποψηφίων Ειδικών Κατηγοριών συμπληρώνονται από αντίστοιχους υποψήφιους της Γενικής Κατηγορίας.
Διάρκεια φοίτησης
Η διάρκεια της εκπαίδευσης στις 11 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνει 6 διδακτικά εξάμηνα και 2 εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου που περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι 12 μήνες. Η φοίτηση στις Ακαδημίες είναι δωρεάν και δυνατότητα ενδιαίτησης για τους σπουδαστές παρέχεται σε όλες τις Ακαδημίες εκτός των Ασπροπύργου Καλύμνου και Μακεδονίας ενώ για τις σπουδάστριες δυνατότητα ενδιαίτησης παρέχεται μόνο στις ΑΕΝ Κρήτης Ηπείρου Κύμης και Οινουσσών.
Οι σπουδαστές από την εισαγωγή τους στις Σχολές τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών των ΑΕΝ όπως ισχύουν κάθε φορά. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θεωρητική πρακτική και κατόπιν επιτυχών εξετάσεων οι αποφοιτήσαντες λαμβάνουν μετά το πτυχίο της Σχόλης και το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
Προσόντα υποψηφίων
Κάθε υποψήφιος ή υποψήφια πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα: Να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31 η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως γεννηθέντες από 01-01-1995 και μεταγενέστερα.
Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα σύμφωνα με ης διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερα του εξαμήνου και υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή λαθρεμπόριο όπλων και πυρομαχικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.