ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ : Αναστολή καταχώρισης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ


Από την 01/07/2022, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, δεν θα έχουν δυνατότητα καταχώρισης νέων πράξεων (είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν (ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ - ΑΡΘΡΟ 29, Ν. 4919/2022, Α’ 71).

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Οι λόγοι για τους οποίους εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. Νομικό Πρόσωπο τίθεται σε αναστολή καταχώρισης είναι οι εξής:

α) Αν αυτό δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται.

β) Αν αυτό παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

γ) Αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

δ) Αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του.

ε) Αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου»

Εφιστούμε την προσοχή σας όπως ενεργήσετε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 60522/10-06-2022 ( ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ) εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εγκύκλιο-ερωτήματα:  Επιμελητήριο Ευβοίας.